นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 34,931 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)

5 มีนาคม 2564 152 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้างหน่วยงาน

- โครงสร้าง บทบาทหน้าที่แต่ละส่วนงาน


o2. ข้อมูลผู้บริหาร

บุคลากรผู้บริหาร / บุคลากรส่วนสภา / บุคลากรส่วนราชการ


o3. อำนาจหน้าที่


o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาท้องถิ่น


o5. ข้อมูลการติดต่อ


o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก. / ระเบียบกระทรวงมหาดไทย / หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ / คำสั่ง / ประกาศ


o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ / กองทุนประกันสุขภาพ สปสช. / ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

ประกาศประชุมสภา / รายงานการประชุมสภา  /  วีดีโอประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8  บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

- Q&A กล่องข้อความถามตอบWeb board


o9 Social network

- Facebookหน่วยงาน ในหน้าติดต่อ / ปุ่มเฟสบุคหน้าแรกเว็บไซต์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี


o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


o17 E-Service 

- คู่มือประชาชน  / บริการแบบฟอร์มต่างๆ  /  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP) / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศราคากลาง / ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)


o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ร้องเรียนร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล


o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ร้องเรียนร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจการสภา / รายงานสภา / ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ITA2564 115.46 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา