วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา09.30 น. นายกฤษณะ คุ้มสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังสำโรง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้