วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา09.00 น. นายกฤษณะ คุ้มสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ อีกทั้งยังปลูกฝังและให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะในครัวเรือนอีกด้วย