วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นำโดยนายเชือน ใจจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง พร้อมด้วยปลัด,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,คณะครูและชาวบ้านในเขตพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสามบึงบาตร,โรงเรียนบ้านหนองหวาย,วัดสามบึงเจริญธรรม,วัดหนองหวายไทยยาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)