วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

นายกฤษณะ คุ้มสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (เสวียนรักษ์โลก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน รู้จักสร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะที่คัดแยก เพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษในชุมชนและปัญหาหมอกควันในชุมชน และเพื่อเสริมสร้างการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป