ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านขึ้นในวันที่ 17-22 มีนาคม 2564 เพื่อสำรวจปัญหาหรือความต้องการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการ และนำปัญหาหรือความต้องการที่ประชาคมหมู่บ้าน ที่มีมติเห็นชอบนำมาจัดทำแผนพัฒนา เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น