นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 34,903 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
16 มี.ค. 64ขอเชิญเข้าร่าวมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แชร์  
4 มี.ค. 64เชิญชวนประชาชนตำบลวังสำโรง ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 "เสวียนรักษ์โลก" หรือ “คอกปุ๋ยหมักใบไม้”  แชร์  
25 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการ แชร์  
2 ก.ค. 63ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์  แชร์  
2 ก.ค. 63ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์  แชร์  
28 ม.ค. 63โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์  แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานด้านน้ำเสียมาตตา 80 (เดือนกันยายน 2562)  แชร์  
22 ส.ค. 62ขนส่งจังหวัดพิจิตรออกหน่วยบริการเคลื่่อนที่บริการงานทะเบียนรถ แชร์  
20 ส.ค. 62รายงานด้านน้ำเสียมาตตา 80 (เดือนสิงหาคม) แชร์  
1 พ.ค. 62ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง แชร์  
1 พ.ค. 62การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT สำหรับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง  แชร์  
28 มี.ค. 62อบต.วังสำโรง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (พายุฤดูร้อน)  แชร์  
22 มี.ค. 62กิจกรรมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลวังสำโรง แชร์  
17 ม.ค. 62ประกาศกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แชร์  
25 ธ.ค. 61ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
7 มิ.ย. 61อบต.วังสำโรงจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" แชร์  
17 พ.ค. 61ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน แชร์  
14 เม.ย. 61งานประเพณีสงกรานต์ตำบลวังสำโรงประจำปี 2561 ณ. โรงเรียนวัดวังสำโรง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 43 รายการ
เปลี่ยนภาษา