อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลวังสำโรง