ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และอบต.วังสำโรง  ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกอบต./เลขานุการนายก
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภา อบต./รองประธานสภาอบต./สมาชิกสภาอบต.
ฝ่ายประจำ ปลัดอบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง
พนักงานอบต. พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้
1. ผ่าน url  https://itas.nacc.go.th/go/iit/yga8qc

2. ผ่าน https://itas.nacc.go.th/notification/list

3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562