วันที่ 22 สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. ขนส่งจังหวัดพิจิตรออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการงานทะเบียนรถ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง มีประชาชนเข้ารับบรการเป็นจำนวนมาก