อบต.วังสำโรงจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในเขตตำบลวังสำโรง

ในวันที่ 28  มกราคม  2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง