นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 5,426 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการ

25 สิงหาคม 2563 15 ครั้ง นางสาวทัศนีย์ บุญคำ แชร์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันจันทร์ ที่ 31  สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง  จึงขอเชิญชวนให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เปลี่ยนภาษา