ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันจันทร์ ที่ 31  สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง  จึงขอเชิญชวนให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว