- เชิญชวนประชาชนตำบลวังสำโรง ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

        "เสวียนรักษ์โลก" หรือ “คอกปุ๋ยหมักใบไม้”

ร่วมรณรงค์งดเผา เอาใบไม้มาทำปุ๋ย ลดขยะ สร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ร่วมส่งเสริมการสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง