เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565735 ต.ค. 63
โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633523 ก.ย. 63
การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632122 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632621 ก.ย. 63
โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”3618 ก.ย. 63
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 25634815 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการป้องกันด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563398 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25631131 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.6931 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน6127 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมดอกจอก6125 ส.ค. 63
โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา"8210 ส.ค. 63
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256316710 ส.ค. 63
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง183 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 25637923 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร9321 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง3810 ก.ค. 63
รับโอนพนักงานส่วนตำบล3410 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 542 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 342 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB