เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635123 ก.ย. 63
การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632622 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633821 ก.ย. 63
โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”5018 ก.ย. 63
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 25636615 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการป้องกันด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563508 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.8231 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน6827 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการ325 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมดอกจอก6625 ส.ค. 63
โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา"9010 ส.ค. 63
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256317310 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 25638623 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร9921 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 602 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 372 ก.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25631452 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง13020 พ.ค. 63
อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635619 พ.ค. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1070 สามแยกวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร11714 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB