เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631923 ก.ย. 63
การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631022 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631721 ก.ย. 63
โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”2218 ก.ย. 63
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 25633315 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการป้องกันด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563298 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.6131 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน5227 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมดอกจอก5525 ส.ค. 63
โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา"7410 ส.ค. 63
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256315810 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 25637323 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร8221 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 492 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 312 ก.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25631302 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง11820 พ.ค. 63
อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634919 พ.ค. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1070 สามแยกวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร10614 เม.ย. 63
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)887 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB