เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) วัดและโรงเรียนในพื้นที่2315 ม.ค. 64
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)3113 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565955 ต.ค. 63
โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25637623 ก.ย. 63
การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635522 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636721 ก.ย. 63
โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”6018 ก.ย. 63
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 25639215 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการป้องกันด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563638 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25632431 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.9331 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน8227 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมโครงการ825 ส.ค. 63
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมดอกจอก7925 ส.ค. 63
โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา"10010 ส.ค. 63
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256319210 ส.ค. 63
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง323 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 25639523 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร12021 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง4910 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB