เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรม Big Cleaning Day1323 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีปิดโครงการ1720 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓1019 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓1118 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง6212 มี.ค. 63
งานกีฬาสานสัมพันธ์ อบต. ปี 25633517 ก.พ. 63
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 25637512 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ 3928 ม.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ครั้งที่ 13 พ.ศ 25633921 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี1763 ธ.ค. 62
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา ปี25628424 ก.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.6917 ก.ย. 62
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25628413 ก.ย. 62
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาน 2562655 ก.ย. 62
โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร6227 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การพับเหรียญโปรยทาน46827 ส.ค. 62
ขนส่งจังหวัดพิจิตรออกหน่วยบริการเคลื่่อนที่บริการงานทะเบียนรถ4922 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว1608 ส.ค. 62
การจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ในพื้นที่ตำบลวังสำโรง13831 ก.ค. 62
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ6326 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB