นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 258 คน

เยี่ยมชม 20,636 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”พันธกิจ

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ
  • ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและภูมิปัญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพให้ แก่ประชาชน
  • ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มกองทุนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประ ชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข
  • ส่งเสริมประชาชนให้ปรับปรุงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมอย่างคุ้มค่าและฃยั่งยืน
  • ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายในการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่าง มีค วามสุข
  • ส่งเสริมกระบวนการประชาคม การพัฒนาแบบประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนตำบล โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างมี ประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
  • รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ดและปัญหามลพิษจากสารเคมี


เปลี่ยนภาษา