เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพรรณี จันทร์สิงห์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงสำนักงานปลัด

 • นางนิชาภัทร สุขหร่อง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวณัฏฐพัชร์ เมืองเหลือ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางธนาภา แจ่มสว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวไตรรัตน์ นาคเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุปรียา บัวผัน

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวเบญจพร ชุ่มคำ

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวโยธกา ดีพูล

  พนักงานจ้าง

 • นายสมใจ สุขหร่อง

  พนักงานจ้าง

 • นายนิวัฒน์ มากแตง

  พนักงานจ้าง

 • นายชิติพัทธ์ คำพันธ์

  พนักงานจ้าง

 • นายวิรัตน์ หอมทอง

  พนักงานจ้าง

 • นางวันเพ็ญ นวมเขียน

  พนักงานจ้าง

กองคลัง

 • นายชูเกียรติ จันทรมณี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

 • นางสิริกร อยู่กรานต์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางณัฐชา มานะคง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวปาริฉัตร ทีหงัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนิตยา เมืองเหลือ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่การเงินและบัญชี

  0839536684

 • นางสาวนุชา สิงห์หา

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวศิริวรรณ สุขสงค์

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวผกาพรรณ สนสวัสดิ์

  พนักงานจ้าง

กองช่าง

 • นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายคฑาวุธ อ่อนไพรดำ

  พนักงานจ้าง

 • นายธรรมนูญ คล้ายเนียม

  พนักงานจ้าง

กองการศึกษาฯ

 • นายรัชชานนท์ วันทอง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม)

 • นางรุ่งทิพย์ ศรสิงห์

  ครู ค.ศ. ๑

 • นางคณาพร ใจจำนงค์

  ครู ค.ศ. ๑

 • นางสาวนาฎนภัทร์ สิงห์หา

  ครู ค.ศ. ๑

 • นางอรุณี วณิกสัมบัน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุภาวดี นวลคำ

  ผู้ดูแลเด็ก

0.01s. 0.75MB