นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 7,448 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพรรณี จันทร์สิงห์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงสำนักปลัด

 • นางนิชาภัทร สุขหร่อง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางนิชาภัทร สุขหร่อง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวณัฏฐพัชร์ เมืองเหลือ

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสุมิตรา อู่ทรัพย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางธนาภา แจ่มสว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสุขสันต์ ถาวรศักดิ์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาวไตรรัตน์ นาคเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุปรียา บัวผัน

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวเบญจพร ชุ่มคำ

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวโยธกา ดีพูล

  พนักงานจ้าง

 • นายสมใจ สุขหร่อง

  พนักงานจ้าง

 • นายนิวัฒน์ มากแตง

  พนักงานจ้าง

 • นายชิติพัทธ์ คำพันธ์

  พนักงานจ้าง

 • นายวิรัตน์ หอมทอง

  พนักงานจ้าง

 • นางวันเพ็ญ นวมเขียน

  พนักงานจ้าง

กองคลัง

 • นายชูเกียรติ จันทรมณี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

 • นายชูเกียรติ จันทรมณี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสิริกร อยู่กรานต์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางณัฐชา มานะคง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปาริฉัตร ทีหงัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนิตยา เมืองเหลือ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0839536684

 • นางสาวนุชา สิงห์หา

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวศิริวรรณ สุขสงค์

  พนักงานจ้าง

 • นางสาวผกาพรรณ สนสวัสดิ์

  พนักงานจ้าง

กองช่าง

 • นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายคฑาวุธ อ่อนไพรดำ

  พนักงานจ้าง

 • นายธรรมนูญ คล้ายเนียม

  พนักงานจ้าง

กองการศึกษาฯ

 • นางพรรณี จันทร์สิงห์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • -ว่าง-

  นักวิชาการศึกษา

 • นางรุ่งทิพย์ ชูจิตร

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางคณาพร ใจจำนงค์

  ครู

 • นางสาวนาฎนภัทร์ สิงห์หา

  ครู

 • นางอรุณี วณิกสัมบัน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุภาวดี นวลคำ

  ผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนภาษา