เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต1110
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต1106
แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)1106
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1104
ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยาบายคุณธรรมและความโปร่งใส 194
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง 1100

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB