เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต136
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร135
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต140
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม131
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน137
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน135
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร134
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร137
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต129
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต134
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต1145
แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)1151
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1138

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB