เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต121
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร120
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต126
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม119
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน120
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน120
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร119
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร123
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต115
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต115
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต1132
แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)1134
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1123

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB