เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต146
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร153
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต161
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม153
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน152
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน146
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร150
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร147
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต144
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต150
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต1159
แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)1169
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1145

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB