นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 34,878 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม คสล.เดิม บริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง แชร์  
9 ก.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนายพยับ คำพล ถึงบ้านนายวิชัย บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย แชร์  
9 ก.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายจำนงค์ อูดแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง แชร์  
9 ก.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนน คสล.บริเวณบ้านนายปราโมทย์ เหลืองอ่อน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ แชร์  
9 ก.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหูช้าง ถนน คสล. บริเวณที่ดินนางนกคล้า แก้วมณี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย แชร์  
9 ก.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ เพชรกลัด ถึงบ้านนางบรรจง เพชรกลัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายมงคล บริหาร ถึงบ้านนายสาลี่ สุขเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย  แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสมบุญ กลิ่นจันทร์ ถึงบ้านนายบุญเลิศ แก้วมณี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสมบุญ กลิ่นจันทร์ ถึงบ้านนายบุญเลิศ แก้วมณี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมถนนจากนานายวันชัย คล้ายผูก ถึงนานางแวว เพ็ญประภา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนจากที่นายนายสุนันท์ ทับทิมทอง ถึงท่ดินนางสนิท คำเขียน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมถนนจากนานายเยิ้ม คำเขียน ถึงบ้านนายเหว่า ยี่สุ่นแก้ว โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากคลองชลประทาน ซี 78 ถึงนายนายละมัย บริหาร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายเจตน์ บุญคำถึงนานายสมพงษ์ อินเท้ง หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายสมควร กิ่งทอง ถึงนานายโพธิ์ ปุยฝ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนายไพฑูรย์ เชื้อดี ถึงนานายพยงค์ บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสอน อิ่มใจ ถึงนานางเพลินพิศ นวมเขียน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแยกจากถนน สาย พจ.ถ.84-001 ถึงบ้านนายบุญธรรม ยมจันทร์ โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย แชร์  
5 มิ.ย. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายสำเริง ภู่กลัด ถึงนานายสอ สังข์ทอง โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 7 แชร์  
31 พ.ค. 05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณที่นางดาวิณ จันทโรทัย ถึงบริเวณที่นายไพโรจน์ อินเท้ง หมู่ที่ ๑ บ้านวังสำโรง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 82 รายการ
เปลี่ยนภาษา