เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม คสล.เดิม บริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง409 ก.ค. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนายพยับ คำพล ถึงบ้านนายวิชัย บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย539 ก.ค. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายจำนงค์ อูดแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง229 ก.ค. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนน คสล.บริเวณบ้านนายปราโมทย์ เหลืองอ่อน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่289 ก.ค. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหูช้าง ถนน คสล. บริเวณที่ดินนางนกคล้า แก้วมณี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย309 ก.ค. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ เพชรกลัด ถึงบ้านนางบรรจง เพชรกลัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย259 ก.ค. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายมงคล บริหาร ถึงบ้านนายสาลี่ สุขเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย 245 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสมบุญ กลิ่นจันทร์ ถึงบ้านนายบุญเลิศ แก้วมณี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย245 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสมบุญ กลิ่นจันทร์ ถึงบ้านนายบุญเลิศ แก้วมณี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย235 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมถนนจากนานายวันชัย คล้ายผูก ถึงนานางแวว เพ็ญประภา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย235 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนจากที่นายนายสุนันท์ ทับทิมทอง ถึงท่ดินนางสนิท คำเขียน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย165 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมถนนจากนานายเยิ้ม คำเขียน ถึงบ้านนายเหว่า ยี่สุ่นแก้ว โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย235 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากคลองชลประทาน ซี 78 ถึงนายนายละมัย บริหาร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย205 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายเจตน์ บุญคำถึงนานายสมพงษ์ อินเท้ง หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย185 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายสมควร กิ่งทอง ถึงนานายโพธิ์ ปุยฝ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย225 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนายไพฑูรย์ เชื้อดี ถึงนานายพยงค์ บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย155 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสอน อิ่มใจ ถึงนานางเพลินพิศ นวมเขียน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย175 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแยกจากถนน สาย พจ.ถ.84-001 ถึงบ้านนายบุญธรรม ยมจันทร์ โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย155 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายสำเริง ภู่กลัด ถึงนานายสอ สังข์ทอง โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 7195 มิ.ย. 05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณที่นางดาวิณ จันทโรทัย ถึงบริเวณที่นายไพโรจน์ อินเท้ง หมู่ที่ ๑ บ้านวังสำโรง1731 พ.ค. 05
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB