เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายเขตประปา จากบริเวณบ้านนายประเสริฐ เภาอ่อน ถึงบ้านนายมนเทียน ขวัญเมือง หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร63 ก.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-001 สายบ้านสามบึงบาตร-บ้านวังสำโรง หมูที่ 3 บ้านสามบึงบาตร ตำบลวังสำโรง2630 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-007 หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร2516 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบ บก. 012811 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-001 สายบ้านสามบึงบาตร-บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย (แบบ บก.01)1697 ม.ค. 62
ราคากลาง ป.ป.ช. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 28920 ก.ค. 61
ราคากลาง ปปช. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ยกสูง) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู18628 พ.ค. 61
ตาราง ปปช.ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านบึงน้ำกลัด20516 มี.ค. 61
ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 25617016 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง ปปช. จัดซื้อรถดับเพลิง23212 ก.พ. 61
ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2561748 ก.พ. 61
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายหยี่ คุ้มกันถึงบ้านนางบังอร ปานช้าง หมู่ที่ 518511 พ.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย พจ.ถ.84-001ต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณที่นายอัมพร ชูเพชร หมู่ที่ 715024 เม.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนายโลม แสนน้อย ถึงบริเวณที่ดินนายทวีป เทียมศร หมู่ที่ 61638 ก.พ. 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมบริเวณที่ดินนายแสงดาว ปั้นน้อย ถึงที่ดินนางลำไย กล่อมแก้ว หมู่ที่ 11738 ก.พ. 60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านนายไพทูรย์ เชื้อดี ถึงบ้านนายละออง หมู่ศึกศรี หมู่ที่ 71627 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB