เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 131
ร้องเรียน ร้องทุกข์5172
คู่มือประชาชน 1322
แผ่นพับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11072
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25481182
พรบ.ภาษีป้าย1136
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่1116
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1132

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB