เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 121
ร้องเรียน ร้องทุกข์5154
คู่มือประชาชน 1273
แผ่นพับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1951
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25481171
พรบ.ภาษีป้าย1125
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่193
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1120

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB