เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19
ร้องเรียน ร้องทุกข์5129
คู่มือประชาชน 1208
แผ่นพับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1862
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25481157
พรบ.ภาษีป้าย1106
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่183
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1106

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB