เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ปี พ.ศ. 2563227
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ1105
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ปี พ.ศ. 2562217
ร้องเรียน ร้องทุกข์5129
คำร้องทั่วไป1116
แบบคำร้องทั่วไป1137
แบบการขอใช้บริหารข้อมูลข่าวสารของทางราชการ1117
คู่มือประชาชน 1208
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 290
คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ข1.1119
หนังสือมอบอำนาจ1157
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 190
แผ่นพับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1862
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25481157
พรบ.ภาษีป้าย1106
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่183
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1106

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB