นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 7,447 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
บ้านวังสำโรง เดิมชื่อ บ้านโคกสำโรง เนื่องจากบริเวณวัดเดิมมีต้นสำโรงอยู่มาก และมีพื้นที่เป็นโคกเนิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากโคกสำโรงมาเป็นบ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบางคลาน (ปัจจุบันเปลี่ยนฐานะเป็นตำบลบางคลาน อ.โพทะเล)
ต่อมาเมื่อจัดตั้งกิ่งอำเภอตะพานหิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2483 บ้านวังสำโรง จึงตั้งขึ้นเป็นตำบลวังสำโรง ในขณะนั้นมี 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ต่อมาประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วํงสำโรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

ที่ตั้งและอาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัด พิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอตะพานหิน อยู่ห่างจากอำเภอตะพานหิน เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิจิตร ประมาณ 42 กิโลเมตรกิโลเมตร ตำบลวังสำโรง เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบล ของอำเภอตะพานหิน


สภาพภูมิประเทศ

    สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพิจิตรเก่าไหลผ่าน เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ฤดูฝน มีฝนตกน้อย ค่อนข้างแห้งแล้ง ในฤดูแล้ง จึงแห้งแล้งมาก ต้องอาศัยน้ำจากคลองธรรมชาติ มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,695 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เขตการปกครอง

ในพื้นที่ตำบลวังสำโรง จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1บ้านวังสำโรง นายสุรศักดิ์ เภาอ่อนกำนันตำบลวังสำโรง
2บ้านวังสำโรง นายจรัญ ทำมิตาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3บ้านสามบึงบาตรนายสมพงษ์ นาคอินทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4 บ้านบ้านใหม่นายไพโรจน์ สายหยุดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
5 บ้านหนองหวายนายปัญญา หนูพรหมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6บ้านบึงน้ำกลัด นายเสนาะ เมืองงิ้วรายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7 บ้านคลองเขาควายนายอ๊อด รุ่งรัศมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
เปลี่ยนภาษา