เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล     บ้านวังสำโรง เดิมชื่อ บ้านโคกสำโรง เนื่องจากบริเวณวัดเดิมมีต้นสำโรงอยู่มาก และมีพื้นที่เป็นโคกเนิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากโคกสำโรงมาเป็นบ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบางคลาน (ปัจจุบันเปลี่ยนฐานะเป็นตำบลบางคลาน อ.โพทะเล)
ต่อมาเมื่อจัดตั้งกิ่งอำเภอตะพานหิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2483 บ้านวังสำโรง จึงตั้งขึ้นเป็นตำบลวังสำโรง ในขณะนั้นมี 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ต่อมาประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วํงสำโรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
0.01s. 0.50MB