นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 20,628 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
หน่วยธุรกิจ/ร้านค้า ในพื้นที่ตำบลวังสำโรง
- ร้านค้าร้านขายของชำ 61แห่ง - ปั้มน้ำมันหัวจ่าย 3 แห่ง- โรงสี 1 แห่ง
- โรงสีเคลื่อนที่ 7 แห่ง- อู่ซ่อมรถ 17แห่ง- ปั้มหลอด (น้ำมัน) 9 แห่ง
- ร้านจำหน่ายโรงศพ 1 แห่ง- ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง- คลินิกพยาบาล 1 แห่ง

การโทรคมนาคม

มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลแทบทุกครัวเรือน


ข้อมูลสถาบันทางศาสนา

สถาบันทางศาสนาในตำบลวังสำโรงประกอบด้วย วัด ซึ่ง มีทั้งหมดรวม 6 แห่ง ดังนี้

- วัดพนมยอ
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
- วัดวังสำโรง
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
- วัดสามบึงเจริญธรรม
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
- วัดหนองหวายไทยาราม
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
- วัดยางขาวสุทธาวาส
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
- วัดคลองเขาควาย
   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ข้อมูลด้านการศึกษา

จำนวนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลวังสำโรงจำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จำนวน(นักเรียน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสำโรงหมู่ที่ 234
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามบึงบาตรหมู่ที่ 313
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายหมู่ที่ 520
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงน้ำกลัดหมู่ที่ 627
รวม 4 แห่ง94

จำนวนนักเรียน โรงเรียน ในเขตตำบลวังสำโรง จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนที่ตั้ง จำนวน(นักเรียน)
โรงเรียนวัดวังสำโรงหมู่ที่ 2165
โรงเรียนบ้านสามบึงบาตรหมู่ที่ 353
โรงเรียนบ้านหนองหวายหมู่ที่ 551
โรงเรียนบ้านบึงน้ำกลัดหมู่ที่ 6128
รวม 4 แห่ง397

หมายเหตุ : แบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่10 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ข้อมูลด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง


การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าเข้าถึง ทั้ง 7 หมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา