นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 7,443 คน

สภาพสังคม
ประชากร

ประชากรในตำบลวังสำโรง รวมทั้งสิ้น แยกเป็น

ชาย 2,977 คนหญิง 2,918 คน

จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 5,895 คน

ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,034 คน


รายละเอียดจำนวนประชากร,จำนวนครัวเรือน ในตำบลวังสำโรง จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังสำโรง6877021,389442
2บ้านวังสำโรง5755601,135457
3บ้านสามบึงบาตร368372740260
4บ้านบ้านใหม่213201414188
5บ้านหนองหวาย270236506145
6บ้านบึงน้ำกลัด6145731,187389
7บ้านคลองเขาควาย227245472151
ครัวเรือน/ประชากรแฝง2329522
รวม2,9772,9185,8952,034

หมายเหตุ : รายงานสถิติประชากร, สถิติครัวเรือน ของตำบลวังสำโรง จากสำนักทะเบียนอำเภอตะพานหิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)


อาชีพของประชาชน ประกอบด้วย
- ทำนา 50% - ทำสวน 40%- รับจ้าง 5%
- ค้าขาย 3% - อาชีพอื่นๆ 2%

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ในตำบลวังสำโรง

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ในตำบลวังสำโรง

อายุหมู่ที่ 1หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3หมู่ที่ 4หมู่ที่ 5หมู่ที่ 6หมู่ที่ 7รวม
60-6991946329217735410
70-7964503028184616252
80-892420126616791
90ปีขึ้นไป221--1-6
รวม181166106634514058759

ข้อมูลจำนวนผู้พิการ ในตำบลวังสำโรง

หมู่ที่ 1หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3หมู่ที่ 4หมู่ที่ 5หมู่ที่ 6หมู่ที่ 7รวม
2520211151510107

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556

เปลี่ยนภาษา